Regulamin serwisu

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.sal-med.com.pl, którego operatorem i właścicielem jest NZOZ SAL-MED Prywatne Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., z siedzibą Aleje Jerozolimskie 28 /301, 56-120 Brzeg Dolny, NIP: 8961516855, REGON: 02189271700000, KRS: 0000422608, (zwany dalej „Usługodawcą”).

 2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 4. a) Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.sal-med.com.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie. W Serwisie prezentowana jest m.in. aktualna oferta handlowa Usługodawcy, akcje marketingowe wraz z ich regulaminami, lokalizacje punktów świadczenia usług i inne materiały informacyjno-reklamowe Usługodawcy.

 5. b) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

 6. Użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodę i akceptuje niniejszy regulamin. Jeśli Użytkownik nie chce wyrazić opisanej wyżej zgody, może to zrobić edytując ustawienie swojej przeglądarki, lub  zaprzestać używania Serwisu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

II. Serwis

 1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu/oprogramowania:

  1. szerokopasmowe łącze internetowe;

  2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 9 lub wyższy, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 lub wyższy, Opera 10 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript;

  3. włączona obsługa plików cookies;

  4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);

  5. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy;

  6. dla urządzeń mobilnych system Android Lollipop 5.1 lub wyższy, IOS 11.x lub wyższy.

 2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Za taką działalność jest uznane w szczególności:

  1. ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;

  2. ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.

 3. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich;

  2. niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;

  3. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.

 6. Informacje handlowe umieszczone w Serwisie, wraz z ich cenami i opisem, służą wyłącznie prezentacji przykładowej oferty przez Usługodawcę w swoich placówkach handlowych i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku oraz cen.

 7. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 8. Prezentowane w Serwisie usługi i produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

 

III. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 2. Reklamacje należy składać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: administrator@sal-med.com.pl.

 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona/przesłana Użytkownikowi na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

 IV. Prywatność i Ochrona danych osobowych

 1. Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce prywatności strony i plików cookies, dostępnej na stronie: sal-med.com.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Administratorem danych osobowych gromadzonych i/lub przetwarzanych w Serwisie jest NZOZ SAL-MED Prywatne Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., z siedzibą Aleje Jerozolimskie 28 /301, 56-120 Brzeg Dolny, NIP: 8961516855, REGON: 02189271700000, KRS: 0000422608.

 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@sal-med.com.pl.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie opublikowania w Serwisie i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem adresów e-mail umieszczonych w Serwisie.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.